زندگی ۹۹% دختر ها در ایران :::

زندگی ۹۹% دختر ها در ایران :::
 
 ۱- کودکستان
 ۲- مدرسه
 ۳- کنکور
 ۴- دانشگاه
 ۵- انتظار برای شوهر
 ۶- انتظار برای شوهر
 ۷- انتظار برای شوهر
 ۸- کار
 ۹- انتظار برای شوهر
 10- انتظار برای شوهر
 ۱۱- انتظار برای شوهر
 ۱۲- کار
 ۱۳- انتظار برای شوهر
 ۱۴- انتظار برای شوهر
 ۱۵- انتظار برای شوهر
 ۱۶- کار
 ۱۷- انتظار برای شوهر
 ۱۸- انتظار برای شوهر
 ۱۹- انتظار برای شوهر
 ۲۰- انتظار برای شوهر
 ۲۱- انتظار برای شوهر
 ۲۲- مرگ

/ 1 نظر / 9 بازدید